VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014 (28/08/2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên nhập học sau ngày 27/8/2014 (27/08/2014)

Thông báo chiêu sinh các khoá đào tạo kế toán trưởng ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, nghiệp vụ ngân hàng thực hành (26/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy (25/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức Hội Thảo "Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao Khóa 2 niên khóa 2014-2018" (25/08/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi TOEFL ITP thi ngày 23/8/2014 & 14/9/2014 (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) (19/08/2014)

Quyết định V/v quy định mức ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 (15/08/2014)

Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (14/08/2014)

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kế toán (Mã ngành: 52340301) áp dụng từ khóa đại học chính quy khoá 27 đến khoá 29 (20/09/2011)
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

    Trình độ đào tạo    :    Đại học
    Ngành đào tạo    :    Kế toán
    Mã ngành đào tạo    :     52340301
(Ban hành kèm theo Quyết định 30 /QĐ-ĐHNH-ĐT, ngày 30/01/2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

     1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
       Đào tạo cử nhân ngành Kế toán với mục tiêu, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội tổng quát, quản trị kinh doanh và tài chính; có kiến thức chuyên sâu về kế toán-kiểm toán; có khả năng thực hành thành thạo kiến thức và kỹ thuật nghiệp vụ về kế toán-kiểm toán, phân tích tài chính trong các môi trường nghề nghiệp là các tổ chức tài chính-ngân hàng, doanh nghiệp; có khả năng tổ chức bộ máy kế toán-kiểm toán và phát triển ứng dụng quy trình công nghệ kế toán-kiểm toán vào trong môi trường nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức tài chính-ngân hàng, công ty kiểm toán và các bộ phận chức năng kế toán-kiểm toán tại các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước khác.
     2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
    2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:
    Khối lượng kiến thức: 130 đơn vị tín chỉ, được viết tắt là “đvtc”, chưa kể các học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng  (165 tiết)
    Thời gian đào tạo:     4 năm
   
2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:    đvtc     Tỷ trọng
     3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
     3.1 Kiến thức giáo dục đại cương                            41 đvtc*
     * Chưa tính các học phần 14 và 15
    
3.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       89 đvtc
     a. Kiến thức cơ sở của khối ngành                                 6 đvtc   
       b. Kiến thức cơ sở của ngành                                     16 đvtc
     c. Kiến thức ngành và chuyên ngành     43 đvtc
     c.1     Các môn học bắt buộc:                                         34 đvtc
          c.2     Các môn học tự chọn:                                          9 đvtc
         - Sinh viên chọn các học phần nêu trên có tổng thời lượng đào tạo 9 đvtc;
       - Các học phần tự chọn phải đảm bảo điều kiện tiền đề môn học theo quy định.
       d.  Kiến thức bổ trợ và tự chọn       12 đvtc
       d.1   Môn bắt buộc: 
                                                           6 đvtc
        d2.     Môn tự chọn:                                                    6 đvtc
       - Sinh viên chọn các học phần nêu trên có tổng thời lượng đào tạo 6 đvtc;
      - Các học phần tự chọn phải đảm bảo điều kiện tiền đề môn học theo quy định.
     
e.  Thực tập, khóa luận tốt nghiệp và môn học bổ sung     12 đvtc

 
        - Sinh viên thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo quy định của Hiệu trưởng;
      - Danh mục các môn học bổ sung thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp có tổng thời lượng đào tạo 9 đvtc và có thể được thay đổi cho từng khóa đào tạo theo quyết định của Hiệu trưởng.
                                                                                           
                                                         HIỆU TRƯỞNG                               

                                                             (Đã ký)                                          


                                                  NGND, PGS,TS. NGÔ HƯỚNG
     
             

 
 
Danh mục đính kèm
Ketoan.pdf (81,158 KB) Số lần download ( 1372 )