VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014 (28/08/2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên nhập học sau ngày 27/8/2014 (27/08/2014)

Thông báo chiêu sinh các khoá đào tạo kế toán trưởng ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, nghiệp vụ ngân hàng thực hành (26/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy (25/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức Hội Thảo "Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao Khóa 2 niên khóa 2014-2018" (25/08/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi TOEFL ITP thi ngày 23/8/2014 & 14/9/2014 (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) (19/08/2014)

Quyết định V/v quy định mức ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 (15/08/2014)

Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (14/08/2014)

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác sinh viên (25/06/2014)
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
ĐƠN VỊ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


 1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị trong sinh viên, công tác quản lý người học, phục vụ và hỗ trợ người học.
 2. Nhiệm vụ
   • Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể và khoa Lý luận chính trị triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên.
   • Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước cho sinh viên. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.
   • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   • Tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường. Sắp xếp và bố trí vào các lớp  sinh viên. Chỉ định ban cán sự lớp sinh viên lâm thời trong thời gian đầu khoá học.
   • Đầu mối liên hệ và cấp thẻ sinh viên, đồng phục sinh viên.
   • Quản lý hồ sơ của sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định của trường có liên quan đến sinh viên, lý lịch sinh viên.
   • Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên tốt nghiệp, sinh viên chuyển trường hoặc bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương.
   • Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ kết quả học tập).
   • Điều hành, theo dõi công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.
   • Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường.
   • Soạn thảo và phát hành “Cẩm nang sinh viên”, “Cẩm nang sinh viên thực tập” và các tài liệu hướng dẫn “kỹ năng mềm” cho sinh viên trong mỗi năm học.
   • Tổ chức đối thoại sinh viên. Làm đầu mối giải quyết hoặc kiến nghị với nhà trường những thắc mắc, khiếu nại, nguyện vọng của sinh viên.
   • Tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên. Phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học.
   • Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường. Là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; Ủy viên các hội đồng liên quan đến việc xử lý học vụ và tốt nghiệp.
   • Phối hợp với các phòng, khoa và đơn vị có liên quan thực hiện xét cấp học bổng khuyết khích học tập và rèn luyện cho sinh viên ở từng học kỳ theo quy định. Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và các chế độ chính sách khác cho sinh viên theo quy định.
   • Đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính, kết nối các giao dịch giữa người học và các phòng, ban, khoa có liên quan.
   • Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.