Mục tiêu đào tạo

HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Chuyên ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp nắm vững các kiến thức và kỹ năng để có thể trở thành các nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là quản trị hệ thống thông tin; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; am hiểu về quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin; có năng lực sáng tạo, ứng dụng hệ thống thông tin vào điều hành, quản trị các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Chuyên ngành Thương mại điện tử được đào tạo trở thành nhà quản trị kinh doanh, đặc biệt là quản trị hoạt động thương mại điện tử; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; am hiểu quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin; có năng lực sáng tạo, ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Chuẩn đầu ra 

1. Kiến thức và lập luận ngành

1.1. Kiến thức cơ bản (đại cương) về khối ngành/ngành Hệ thống thông tin quản lý

1.2. Kiến thức nền cơ sở khối ngành và cơ sở ngành Hệ thống thông tin quản lý

1.3. Kiến thức ngành, chuyên ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp

2.1. Kỹ năng phân tích, lập luận, tư duy và giải quyết vấn đề

2.2. Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

2.3. Kỹ năng tư duy hệ thống

2.4. Phẩm chất cá nhân

2.5. Kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp và làm việc trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý / Hệ thống thông tin doanh nghiệp

3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm

3.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

3.3. Khả năng sử dụng tiếng Anh

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp

4.1. Nhận thức về bối cảnh xã hội và môi trường bên ngoài

4.2. Nhận thức về bối cảnh doanh nghiệp và môi trường kinh doanh

4.3. Năng lực hình thành ý tưởng kinh doanh

4.4. Năng lực xây dựng phương án, dự án

4.5. Năng lực triển khai thực hiện giải quyết vấn đề trong lĩnh vực HTTTQL / Hệ thống thông tin doanh nghiệp

4.6. Năng lực đánh giá dự án, giải pháp trong lĩnh vực Hệ thống thông tin doanh nghiệp.

1. Kiến thức và lập luận ngành

1.1. Kiến thức cơ bản (đại cương) về khối ngành/ngành Hệ thống thông tin quản lý

1.2. Kiến thức nền cơ sở khối ngành và cơ sở ngành Hệ thống thông tin quản lý

1.3. Kiến thức ngành, chuyên ngành Thương mại điện tử

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp

2.1. Kỹ năng phân tích, lập luận, tư duy và giải quyết vấn đề

2.2. Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

2.3. Kỹ năng tư duy hệ thống

2.4. Phẩm chất cá nhân

2.5. Kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp và làm việc trong lĩnh vực HTTTQL / Thương mại điện tử

3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm

3.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

3.3. Khả năng sử dụng tiếng Anh

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp

4.1. Nhận thức về bối cảnh xã hội và môi trường bên ngoài

4.2. Nhận thức về bối cảnh doanh nghiệp và môi trường kinh doanh

4.3. Năng lực hình thành ý tưởng kinh doanh

4.4. Năng lực xây dựng phương án, dự án

4.5. Năng lực triển khai thực hiện giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý / Thương mại điện tử

4.6. Năng lực đánh giá dự án, giải pháp trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Cơ hội nghề nghiệp

HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

• Chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch và triển khai các dự án hệ thống thông tin doanh nghiệp như: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning), các hệ thống kinh doanh điện tử,…

• Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán;

• Phụ trách kỹ thuật marketing điện tử, thanh toán điện tử trong các tổ chức thương mại điện tử;

• Chuyên gia quản trị hệ thống thông tin trong các tổ chức;

• Chuyên gia phân tích và khai phá dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp, ngân hàng;

• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ kinh doanh trong các doanh nghiệp, thiết kế, triển khai hệ thống thông tin hoặc trong các bộ phận nghiệp vụ của tổ chức;

• Giảng viên tham gia giảng dạy về lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

• Chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch và triển khai các dự án hệ thống thông tin doanh nghiệp như: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning), các hệ thống kinh doanh điện tử,…

• Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán;

• Phụ trách kỹ thuật marketing điện tử, thanh toán điện tử trong các tổ chức thương mại điện tử;

• Chuyên gia quản trị hệ thống thông tin trong các tổ chức;

• Chuyên gia phân tích và khai phá dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp, ngân hàng;

• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ kinh doanh trong các doanh nghiệp, thiết kế, triển khai hệ thống thông tin hoặc trong các bộ phận nghiệp vụ của tổ chức;

• Giảng viên tham gia giảng dạy về lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

Khung chương trình đào tạo

HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CHUYÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


Đại học chính quy
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây