Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế (KTQT) nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đạo đức và thái độ đúng đắn, có sức khỏe để tham gia, triển khai và quản lý các hoạt động, dự án trong lĩnh vực KTQT, có năng lực nghiên cứu kinh tế - kinh doanh - đầu tư và phân tích chính sách liên quan

Chuẩn đầu ra 

1.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương: Hiểu biết các kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, các kiến thức về giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kiến thức cơ sở khối ngành: Giải thích được các kiến thức nền tảng về kinh tế học, các nguyên lý cơ bản của kế toán, thống kê, các khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, các kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh; áp dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và tin học để nghiên cứu vấn đề kinh tế.

- Kiến thức cơ sở ngành: Áp dụng kiến thức về tiền tệ - tài chính và các thể chế liên quan để phân tích đặc điểm môi trường kinh tế và hệ thống tài chính hiện đại; áp dụng kiến thức về đặc điểm, chức năng cơ bản của chính phủ trong can thiệp và điều tiết nền kinh tế; kiến thức về các khía cạnh cơ bản trong hoạt động tài chính, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp; tiếng Anh trong nghiên cứu vấn đề kinh tế.

- Kiến thức ngành: Phân tích quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, giữa thị trường các nước và nền kinh tế toàn cầu; phân tích hoạt động kinh tế và hiệu lực chính sách trong môi trường kinh tế mở; phân tích bản chất, đặc trưng của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nền kinh tế toàn cầu và so sánh các lựa chọn ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư quốc tế.

- Kiến thức chuyên ngành KTQT: Áp dụng kiến thức trong thực hành kinh doanh ngoại thương; phân tích lựa chọn ra quyết định đầu tư, thẩm định hiệu quả của kế hoạch đầu tư quốc tế; phân tích chiến lược phát triển, cấu trúc thể chế, môi trường đầu tư đặc thù của các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế thị trường mới nổi; áp dụng kiến thức trong quản lý hoạt động kinh doanh và đầu tư quốc tế.

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Phân tích và thẩm định tình huống cụ thể trong môi trường thực tiễn của đơn vị thực tập và trong lĩnh vực KTQT.

1.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng:

- Kỹ năng và phẩm chất cá nhân: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; thực nghiệm và khám phá kiến thức; tư duy có hệ thống và sáng tạo; kiên trì và linh hoạt, đam mê nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức mới, biết cách quản lý nguồn lực và thời gian; thể hiện đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm, chính trực), có thái độ hành xử chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế, chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp, chủ động cập nhật thông tin chuyên môn.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh

- Kỹ năng vận dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội

 

Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành KTQT, sinh viên có phẩm chất và năng lực phù hợp với các vị trí chuyên viên phân tích, hoạch định hoặc chuyên viên tư vấn, nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế - kinh doanh - đầu tư có yếu tố quốc tế tại các doanh nghiệp, định chế tài chính, các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, và các cơ quan hành chính nhà nước.

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp ngành KTQT đặc biệt phù hợp với môi trường tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu, công ty đa quốc gia, quỹ đầu tư quốc tế, các dự án quốc tế, các viện - trung tâm nghiên cứu quốc tế, bộ phận chuyên trách về quản lý kinh tế xã hội và quan hệ KTQT tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp ngành KTQT ngoài khả năng tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu còn có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, học tập chương trình đào tạo sau đại học, cụ thể là chuyên ngành KTQT, Kinh doanh quốc tế hoặc Kinh tế đầu tư.

Khung chương trình đào tạo


Đại học chính quy
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây