Mục tiêu đào tạo

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh - Marketing có phẩm chất chính trị, nhận thức đúng về đạo đức nghề nghiệp, biết ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe; nắm vững kiến thức cơ sở ngành kinh tế, kiến thức chuyên sâu về Quản trị Kinh doanh, marketing, tư duy về khoa học tốt, năng động, sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ, nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và tác phong của nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp.

CHUYÊN NGÀNH MARKETING

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực marketing; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội; có năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing một cách hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

• Kiến thức Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Người học được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

• Kỹ năng cá nhân về nghề nghiệp và phẩm chất Rèn luyện cho người học những phẩm chất cần có của doanh nhân như khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng cũng được chú ý. Giao tiếp tốt tiếng Anh trong kinh doanh (chuẩn đầu ra TOEIC 530 hoặc chứng chỉ tương đương B1 – khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương); Sử dụng thành tạo máy vi tính và các công cụ phần mềm tin học (chuẩn đầu ra tin học trình độ B quốc gia)

• Có năng lực thực hành nghề nghiệp Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm.

NGÀNH MARKETING

Chương trình đào tạo trang bị cho người học:

Kiến thức

• Kiến thức giáo dục đại cương

• Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế

• Kiến thức cơ sở ngành Quản trị Kinh doanh

• Kiến thức chuyên ngành Marketing

• Kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành Marketing

Kỹ năng cá nhân về nghề nghiệp, và phẩm chất

• Khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Marketing

• Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực Marketing

• Tư duy tầm hệ thống

• Thái độ, tư duy và tinh thần học tập tích cực

• Có đạo đức và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng

Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp

• Khả năng thành lập, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm

• Khả năng giao tiếp bằng văn bản, hình ảnh, internet…

• Giao tiếp tốt tiếng Anh trong kinh doanh (530 TOEIC, hoặc B1)

Có năng lực thực hành nghề nghiệp

• Hiểu rõ môi trường kinh doanh bên ngoài DN, nhận thức vai trò, trách nhiệm của nhà quản trị đối với xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.

• Hiểu rõ môi trường bên trong của doanh nghiệp, khả năng tích ứng và làm việc hiệu quả trong mọi hoàn cảnh

• Hình thành ý tưởng kinh doanh/marketing

• Hoạch định kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Tổ chức, triển khai kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Đánh giá kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Lãnh đạo

Cơ hội nghề nghiệp

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp, ngân hàng như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và chuyên viên ở các phòng ban chức năng; họ cũng có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài. Một số sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành này tại trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, người học có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với một số cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam. Ở một mức độ nhất định, nó tiếp cận được với chương trình Quản trị kinh doanh của một số trường đại học có uy tín trên thế giới. Do vậy, người học có thể tiếp tục học cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

NGÀNH MARKETING

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc với vai trò chuyên viên kinh doanh, truyền thông, marketing, chăm sóc khách hàng… Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, người học có khả năng đảm trách các vị trí cao hơn, bên cạnh đó người học có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh.

Khung chương trình đào tạo

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH MARKETING


Đại học chính quy
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây