Ban Giám hiệu1. Ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng:
 Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn trường, phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:
- Văn Phòng;
- Phòng Tổ chức các bộ;
- Phòng Thanh tra;
- Phòng Đào tạo;
- Khoa Sau đại học;
  Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổ chức cán bộ.

2. Ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng: 
Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về Tài chính, Quản trị tài sản, Xây dựng cơ bản, Công nghệ thông tin, Công tác đảm bảo chất lượng, Công tác sinh viên và An ninh trật tự của Trường, phụ trách trực tiếp các đơn vị:
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Quản trị tài sản;
- Phòng Công tác sinh viên;
- Phòng Quản lý Công nghệ thông tin;
- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;
- Thư viện;
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại phòng Tài chính - Kế toán.

3. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng:
Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, phụ trách trực tiếp các đơn vị:
- Viện nghiên cứu khoa học và Công nghệ Ngân hàng;
- Khoa Tài chính;
- Khoa Ngân hàng;
- Khoa Kế toán – Kiểm toán;
- Khoa Quản trị kinh doanh;
- Khoa Kinh tế quốc tế;
- Khoa Ngoại ngữ;
- Khoa Lý luận chính trị;
- Khoa Luật kinh tế;
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý;
- Bộ môn Toán kinh tế;
- Bộ môn Giáo dục thể chất;
- Viện Đào tạo quốc tế;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Trung tâm đào tạo Kinh tế Tài chính – Ngân hàng;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được HT phân công và tham gia sinh hoạt tại Khoa Ngân hàng.

Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây