Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng thể
   Xây dựng Trường Đại học Ngân hàng thành trường đại học đa ngành khối kinh doanh - quản lý với mũi nhọn là ngành Tài chính - Ngân hàng; là đại học thuộc nhóm đầu hạng 2 trong tầng định hướng ứng dụng vào năm 2020 và nhóm đầu hạng 1 của tầng này, đồng thời đạt chuẩn khu vực vào năm 2030.
2. Các mục tiêu cụ thể 
     - Cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng cung cấp tri thức hiện đại, có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế; 
    - Phát triển khoa học - công nghệ theo chiều sâu, phát huy lợi thế ở ngành mũi nhọn;  
    - Phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất; 
    - Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại cho hoạt động đào tạo và NCKH;  
   - Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển chung của Trường dựa trên mối quan hệ gắn kết giữa Trường với cộng đồng xã hội; 
   - Xây dựng đại học có năng lực quản trị tốt, định hướng tự chủ.
 

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai