1. 16/12/1976

  Giai đoạn 1 (1976 - 1986): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

  Giai đoạn 1 (1976 - 1986): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II TP. Hồ Chí MinhTrường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 16/12/1976, theo Quyết định số 1229/NH-TCCB của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Trung ương) với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chuyên tu và tại chức cho ngành. Ngày 03/05/1980, theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo đại học hệ chính qui tập trung chuyên ngành ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh....

 2. 29/11/1986

  Giai đoạn 2 (1987 - 1992): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Giai đoạn 2 (1987 - 1992): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhNgày 29/11/1986, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định 169/NH-QĐ quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy và đổi tên Trường  Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Thành phố Hồ Chí Mnh, với nhiệm vụ tiếp tục đào tạo hệ đại học chuyên tu, tại chức và đại học chính quy cho ngành khu vực phía Nam....

 3. 23/03/1993

  Giai đoạn 3 (1993 - 1997): Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

  Giai đoạn 3 (1993 - 1997): Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí MinhNgày 23/03/1993, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 112/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mục tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Trường Trung học Ngân hàng III Trung ương sáp nhập với Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh....

 4. 09/02/1998

  Giai đoạn 4 (1998 - 2003): Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh

  Giai đoạn 4 (1998 - 2003): Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 09/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 30/1998/QĐ-TTg thành lập Học viện Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng  - Chi nhành Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo cao đẳng, đại học tại chức, đại học chính quy tập trung và sau đại học chuyên ngành Ngân hàng khu vực phía Nam....

 5. 20/08/2003

  Giai đoạn 5 từ 2004: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Giai đoạn 5 từ 2004: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí MinhNgày 20/08/2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học (chuyển Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh)....