07:57 08/09/2017

Thông báo V/v Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I.

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-nghien-cuu-co-ban-trong-Khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tai-tro-bat-dau-thuc-hien-tu-nam-2018-dot-I-297/

Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 18/10/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây