15:08 04/10/2016

Hệ thống biểu mẫu dành cho sinh viên của phòng đào tạoFile đính kèm

Mẫu_1_Đơn_xin_bảo_lưu_KQHT_và_chuyển_điểm.doc Tải về
Mẫu_1A_Đơn_xin_bảo_lưu_và_chuyển_điểm_liên_thông.doc Tải về
Mẫu_1B_Đơn_xin_bảo_lưu_và_miễn_học_các_học_phần_học_bằng_thứ_2.docx Tải về
Mẫu_2_Phieu_dang_ky_hoc_phan.doc Tải về
Mẫu_2A_Don_xin_dieu_chinh_lop_HP.doc Tải về
Mẫu_2B_Don_xin_huy_lop_HP.doc Tải về
Mẫu_2C_DON_XIN_BO_SUNG_DANH_SACH_Trong_trường_hợp_đã_phát_hành_sổ_đầu_bài.DOC Tải về
Mẫu_2D_Phiếu_đề_nghị_cấp_GGT_học_môn_GDQP.doc Tải về
Mẫu_3_Phiếu_đề_nghị_cấp_chứng_chỉ.doc Tải về
Mẫu_4_Đơn_xin_học_cùng_lúc_2_chương_trình.doc Tải về
Mẫu_4A_Mẫu_kế_hoạch_học_tập_chung_2_ngành.doc Tải về
Mẫu_4B_Đơn_xin_tạm_ngừng_học_cùng_lúc_2_chương_trình.docx Tải về
Mẫu_5_Đơn_xin_nghỉ_học_tạm_thời_và_bảo_lưu_KQHT.doc Tải về
Mẫu_5A_Đơn_đăng_ký_học_lại.doc Tải về
Mẫu_6_Phiếu_đăng_ký_chuyên_ngành (1).docx Tải về
Mẫu_6_Phiếu_đăng_ký_chuyên_ngành.docx Tải về
Mẫu_7_Phiếu_đăng_ký_thực_tập_cuối_khóa.doc Tải về
Mẫu_8_Phiếu_đăng_ký_viết_khóa_luận_tốt_nghiệp.doc Tải về
Mẫu_9_Phiếu_đăng_ký_xét_tốt_nghiệp.doc Tải về
Mẫu_10_Đơn_xin_chuyển_sang_học_Tại_chức.doc Tải về
Mẫu_10A_Đơn_xin_chuyển_xuống_học_cao_đẳng.doc Tải về
Mẫu_11_Đơn_xin_chuyển_trường.doc Tải về
Mẫu_12_Đơn_xin_nghỉ_học.doc Tải về
Mẫu_12A_Đơn_xin_học_lại.doc Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 20/05/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây