11:06 02/02/2015

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 14 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 743/TB-ĐHNH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2014


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy


Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 14 như sau:

1. Khi làm thủ tục nhập học, sinh viên hệ liên thông đại học chính quy phải nộp đơn xin bảo lưu và chuyển điểm(theo mẫu) kèm bảng điểm cao đẳng chính quy(photo công chứng)

2. Sau khi có đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định chấp thuận cho sinh viên được bảo lưu kết quả học tập ở bậc cao đẳng và chuyển điểm theo đúng quy định. Lệ phí xét chuyển điểm theo quy định là: 30.000đ/tín chỉ.

Các chuyên ngành đào tạo bậc liên thông đại học chính quy áp dụng cho Khóa 14 là Chương trình đào tạo đại học chính quy đang áp dụng đối với đại học chính quy khóa 27, 28 và 29 (đính kèm thông báo này).

TT
NgànhMã ngành
Chuyên ngành
1Tài chính – Ngân hàngD3402011. Tài chính
2. Ngân hàng
2Kế toánD340301
Kế toán – kiểm toán
3Quản trị kinh doanhD3401011. Quản trị kinh doanh
2. Marketing
4Hệ thống thông tin quản lýD3404051. Hệ thống thông tin doanh nghiệp
2. Thương mại điện tử
5Ngôn ngữ AnhD220201Tiếng Anh thương mại


Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:
- BGH;
- Ban Website
- Lưu VP, ĐT.KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. LÊ SĨ ĐỒNG

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai