Số hiệu văn bằng
Họ và tên
Hệ đào tạo
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp
Chuyên ngành
Khóa học
Năm tốt nghiệp
Xếp loại
Số Quyết định Tốt nghiệp
Số vào sổ
Ghi chú