Đánh giá chất lượng

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

 

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng: điều 7 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: (Biểu mẫu 17).
b) Chất lượng giáo dục thực tế: (Mục A, B Biểu mẫu 18).
c) Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo.

STT  Trình độ đào tạoHình thức đào tạo Đường link công khai 
 1Tiến sĩ  https://khoasdh.buh.edu.vn/tuyen-sinh.html
 2Thạc sĩ  https://khoasdh.buh.edu.vn/tuyen-sinh.html
 3Đại học Đại học chính quy http://tuyensinh.buh.edu.vn/he-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-58.html
  Đại học VLVH http://tuyensinh.buh.edu.vn/he-dao-tao/dai-hoc-vua-hoc-vua-lam-65.html
  Đại học VLVH Văn bằng 2https://phongdaotao.buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-2-nganh-ngon-ngu-anh-he-vlvh-dot-01-nam-2020-17628.html
 4Liên kết đàoLiên kết đào tạo http://tuyensinh.buh.edu.vn/he-dao-tao/he-dao-tao-lien-ket-quoc-te-94.html
 5Liên kết đào tạo Thạc sĩ 
  

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: (Mục C Biểu mẫu 18).
e) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: (Mục D Biểu mẫu 18).
f) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: (Mục E Biểu mẫu 18).
g) Đối với các cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ, cấp văn bằng chứng chỉ cho người học:

1. Công khai mẫu phôi văn bằng

STT Loại mẫu phôi văn bằng Công khai 
 1Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ https://phongdaotao.buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-su-dung-mau-van-bang-moi-17292.html

2. Công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ

 STTThông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ Công khai 
 1 Văn bằng  https://buh.edu.vn/tra-cuu-van-bang.html
 2 Chứng chỉ http://certificate.flic.edu.vn

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp (nếu có): (Mục G Biểu mẫu 18).
i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: (Mục I Biểu mẫu 18).
j) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài: 

STT  Thông tin về đơn vị liên kết  Công khai
 1Trường đại học Bolton - Vương Quốc Anhhttp://saigonisb.buh.edu.vn/tin-tuc/cac-truong-doi-tac/truong-dai-hoc-bolton-vuong-quoc-anh.html 

k) Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: (Mục H Biểu mẫu 18).
l) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo: (Mục K Biểu mẫu 18).

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất: (Biểu mẫu 19).
2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu: (Biểu mẫu 20).
3. Công khai thu chi tài chính: (Biểu mẫu 21)

Biểu mẫu 17 Download
Biểu mẫu 18 Download
Phụ Lục 1 - Mục C - Biểu mẫu 18 Download
Phụ Lục 2 - Mục C - Biểu mẫu 18 Download
Phụ Lục 3 - Mục C - Biểu mẫu 18 Download
Phụ Lục 4 - Mục E - Biểu mẫu 18 Download
Phụ Lục 5 - Mục E - Biểu mẫu 18 Download
Biểu mẫu 19 Download
Biểu mẫu 20 Download
Biểu mẫu 21 Download
Kế hoạch triển khai công tác Ba công khai năm học 2020 - 2021 Download