Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân năm 2022

Thời gian: ngày 7 tháng 5 năm 2022 ( Thứ Bảy)

Chương trình Lễ Tốt nghiệp được chia thành 3 ca:

- Ca 1: Từ 7h00 đến 9h00

Dành cho Tiến sĩ, Thạc sĩ; Cử nhân ĐHCQ Chất lượng cao tốt nghiệp các đợt từ Tháng 6/2021 đến đợt tháng 3/2022; Cử nhân ĐHCQ chuẩn tốt nghiệp các đợt tháng 8/2021; tháng 10/2021.

- Ca 2: Từ 9h15 đến 11h30

Dành cho Cử nhân ĐHCQ chuẩn được xét tốt nghiệp các đợt tháng 6/2021, tháng 12/2021

- Ca 3: Từ 14h00 đến 16h00

  • Dành cho Cử nhân ĐHCQ chuẩn được xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022; Cử nhân ĐHCQ hệ vừa làm vừa học được xét công nhận tốt nghiệp các đợt tháng 8/2021 đến tháng 3/2022.