Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Đính kèm: Bên dưới 

mau-02-ly-lich-ca-nhan-nguoi-du-tuyen-docx.docx Download
mau-01-phieu-dang-ky-du-tuyen-docx (1).docx Download
phu-luc-1-thong-tin-danh-muc-nganh-phu-hop-nganh-gan-nganh-khac-voi-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-va-cac-hoc-phan-phai-hoc-bo-sung-tuong-ung-pdf.pdf Download