Thông báo về việc tham gia BHYT năm học 2022-2023 đối với Sinh viên khóa 38, CLC khóa 10, QTSB khóa 4

Sinh viên thực hiện cung cấp thông tin tham gia BHYT Tại đây